Comandă consultație gratis

Ghidul lucrătorului migrant

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII MIGRANT?

Stimate cititor, Diferite surse prezintă diferit numărul cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării. Se estimează că numărul lor variază de la cîteva sute de mii pînă la un milion de oameni. Aceşti oameni deseori părăsesc ţara fără a cunoaşte riscurile cărora se expun într-o ţară străină.
Scopul prezentului ghid este de a oferi cetăţenilor Republicii Moldova informaţii privind riscurile traficului de fiinţe umane şi cum pot fi ele evitate.
Plecarea peste hotare este întotdeauna un pas serios atît pentru Dvs., cît şi pentru cei apropiaţi. Această decizie întotdeauna implică îndoieli şi nelinişti, căutarea de informaţii,
identificarea şi eliminarea riscurilor şi barierelor, evaluarea perspectivelor.
Deseori, este complicat să selectezi ceva util dintr-un volum imens de informaţii disponibile. Dacă totuşi aţi luat decizia să plecaţi peste hotare, indiferent de scopul plecării,
această sursă de informare este în exclusivitate pentru Dvs. Pentru a simplifica căutarea informaţiei necesare, am încercat să o împărţim pe ghiduri şi compartimente.

Ca sa contribuim la înţelegerea noţiunii de migrant, am creat un ghid special „CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII MIGRANT?”, care oferă informaţii despre drepturile şi obligaţiile migranţilor, precum şi despre riscurile migraţiei ilegale.
Ghidul “OPORTUNITĂŢI SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” trece în revistă sistemul de pensii, asigurările sociale şi medicale în Republica Moldova şi posibilităţile migranţilor de a se include în acest sistem din ţara noastră.
Dacă căutaţi răspunsuri la întrebări cu privire la folosirea raţională şi eficientă a cîştigurilor Dumneavoastră, atunci aveţi nevoie de ghidul „CUM SĂ FACI BUSINESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA?”.
Fiind într-o permanentă căutare, contăm pe înţelegerea, susţinerea şi ajutorul Dumneavoastră. Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de ghidurile noastre, vă îndemnăm să povestiţi şi altora despre ele. În acest fel vom contribui împreună la promovarea importanţei migraţiei legale.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII MIGRANT?
DE CE ACEST GHID?
Scopul acestui ghid este să vă furnizeze informaţii şi să vă acorde sfaturi uşor de înţeles cu privire la drepturile şi obligaţiile Dumneavoastră în cazul în care aţi emigrat sau doriţi să emigraţi peste hotare. Informaţiile şi referinţele furnizate de acest ghid vă vor folosi atunci cînd vă veţi confrunta cu diferite întrebări, neclarităţi sau probleme ce pot
apărea pe parcursul şederii dumneavoastră peste hotarele ţării. Prin urmare, vă recomandăm ca, pentru a evita situaţiile neplăcute sau chiar nişte riscuri ce pot avea implicaţii considerabile asupra vieţii dumneavoastră şi pentru a vă proteja împotriva pierderii parţiale sau integrale a unor libertăţi sau drepturi vă recomandăm să vă familiarizaţi cu
capitolele adecvate ale acestui ghid.
Este bine cunoscut faptul că necunoaşterea legilor nu ne scuteşte de acţiunea acestora. Cu toate acestea, este important de reţinut că acest ghid oferă numai o vedere de ansamblu. Nu este exhaustiv şi în nici un caz special nu poate fi tratat drept o declaraţie autoritară. De aceea, nu ezitaţi să contactaţi instituţiile enumerate în acest ghid pentru a obţine informaţii mai detaliate.
PENTRU CINE ESTE ACEST GHID?
Orice cetăţean al Republicii Moldova care doreşte să cunoască ce drepturi şi ce obligaţii are în cazul în care a migrat sau are intenţia de a emigra peste hotarele Republicii Moldova.

CUM SĂ UTILIZAŢI ACEST GHID?
Mai jos este prezentat cuprinsul ghidului sub forma unor întrebări structurate pe capitole prin care se oferă răspunsuri cu un conţinut informaţional necesar de a fi cunoscut sau sfaturi practice pentru diferite cazuri în situaţia cînd sunteţi migraţi peste hotarele Republicii Moldova.

I. CE ÎN GENERAL TREBUIE SĂ CUNOAŞTEM DESPRE MIGRAŢIE?

Conform legislaţiei naţionale migraţia este permutarea teritorială a persoanelor, însoţită de schimbarea locului de trai.
Emigrant se consideră cetăţeanul Republicii Moldova care pleacă peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat.
Migraţie de muncă este plecarea benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, precum şi întrare benevolă a cetăţenilor străini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a desfăşura activitate de muncă.
Lucrător emigrant este cetăţean al Republicii Moldova care locuieşte permanent în ţară şi care se deplasează temporar din proprie dorinţă în altă ţară cu scopul de a desfăşura activitate de muncă în condiţii legale.
Migraţie ilegală este considerată întrarea în Republica Moldova, şederea şi ieşirea din teritoriul ei, cu încălcarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
Migraţie frontalieră reprezintă deplasarea persoanei în/din teritoriul Republicii Moldova din/în teritoriul altui stat în zonele de frontieră în scopul desfăşurării activităţii de muncă în bază de contract, cu condiţia locuirii permanente pe teritoriul ţării al cărei cetăţean este şi reîntoarcerii zilnice sau cel puţin o dată în săptămînă la domiciliul său stabil.
Cetăţean străin este considerată persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat.

Apatrid este persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova şi nici dovada apartenenţei sale la un alt stat.
Repatriat este cetăţean al Republicii Moldova şi/sau persoană care s-a născut în Republica Moldova şi urmaşii acestora, precum şi persoană care anterior a locuit permanent în Republica Moldova cel puţin 10 ani şi are dreptul la domiciliu stabil pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii.
Permis de şedere reprezintă actul oficial, eliberat în condiţiile legii, care confirmă şederea legală a cetăţeanului străin sau a apatridului pe teritoriul Republicii Moldova.

II. CE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII CU PRIVIRE LA MIGRAŢIE SUNT STABILITE ÎN LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ?

Ce este stabilit în Constituţia Republicii Moldova cu privire la drepturile şi libertăţile omului în domeniul migraţiei? Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
Dreptul la libera circulaţie în tară este garantat. Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară. Articolul 27 din Constituţia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate. Articolul 18 din Constituţia Republicii Moldova

CE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII OFERĂ CETĂŢENILOR LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL MIGRAŢIEI?

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să-şi stabilească domiciliul şi locul de muncă în afara hotarelor ţării conform legislaţiei în vigoare. Plecarea liberă din ţară a cetăţenilor Republicii Moldova nu poate fi îngrădită decît în cazul cînd îşi ispăşesc pedeapsa în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, sunt trase la răspundere penală sau se află sub urmărire penală şi în cazul cînd conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, au obligaţii patrimoniale faţă de stat, faţă de unele persoane fizice şi/sau juridice. Articolele 10, 11 şi 12 din Legea Republicii Moldova cu privire la migraţie Nr.1518-XV din 06.12.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1-2/2 din 15.01.2003
Migraţiea de muncă se reglementează în conformitate cu politica de stat în domeniul utilizării forţei de muncă şi are drept scop plasarea în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova în scopul reducerii şomajului intern. Articolul 17, alineatul (1) din Legea Republicii Moldova cu privire la migraţie Nr.1518-XV din 06.12.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1-2/2 din 15.01.2003 Organizarea activităţilor de plasare în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova se face în baza licenţei obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 17, alineatul (3) din Legea R. Moldova cu privire la migraţie Nr.1518-XV din 06.12.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1-2/2 din 15.01.2003
Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi legate de plasarea în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova sunt obligate să prezinte la Departamentul Migraţie contractele individuale de muncă, încheiate de către lucrătorii emigranţi cu patronii străini şi contractele de colaborare cu partenerii de peste hotare. Articolul 17, ali-neatul (5) din Legea Republicii Moldova cu privire la migraţie Nr.1518-XV din 06.12.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1-2/2 din 15.01.2003
Persoanele fizice şi juridice care nu dispun de licenţă, dar care desfăşoară activităţi legate de plasarea în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv activităţi legate de formarea băncii de date, publicarea anunţurilor, difuzarea informaţiei cu privire la patronii şi intermediarii străini, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 17, alineatul (6) din Legea Republicii Moldova cu privire la migraţie Nr.1518-XV din 06.12.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1-2/2 din 15.01.2003 Migraţia frontalieră a populaţiei se reglementează în temeiul tratatelor bilaterale încheiate între Republica Moldova şi statele vecine. Articolul 18 din Legea Republicii Moldova cu privire la migraţie Nr.1518-XV din 06.12.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1-2/2 din 15.01.2003 Fiind cetăţean al Republicii Moldova aveţi stabilite cu Republica Moldova o legătura juridico-politică permanentă, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană. Alineatul (1) Articolul 3. Legea
cetăţeniei Republicii Moldova Nr.1024-XIV din 02.06.2000 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.98-101/709 din 10.08.2000 Cetăţenia Republicii Moldova este păstrată atât pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în alte state, precum şi în spaţiul în care nu se exercită suveranitatea nici unui stat. Alineatul (2) Articolul 3. Legea cetăţeniei Republicii
Moldova Nr.1024-XIV din 02.06.2000 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.98-101/709 din 10.08.2000 Dovada cetăţeniei Republicii Moldova se face cu buletinul de identitate,
cu paşaportul, cu certificatul de naştere în cazul copilului sau cu un certificat eliberat de organele competente ale Republicii Moldova. Articolul 5.
Legea cetăţeniei Republicii Moldova Nr.1024-XIV din 02.06.2000 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.98-101/709 din 10.08.2000

Cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, beneficiază în egală măsură de toate drepturile social-economice şi politice şi de libertăţile proclamate şi garantate de Constituţie şi de alte legi, de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Alineatul (1) Articolul 6. Legea cetăţeniei Republicii Moldova Nr.1024-XIV din 02.06.2000 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.98-101/709 din 10.08.2000
Numai cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, de a ocupa funcţii ce implică exercitarea autorităţii publice şi de a participa la referendum, în modul stabilit de lege. Alineatul (2) Articolul 6. Legea cetăţeniei Republicii Moldova Nr.1024-XIV din 02.06.2000 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.98-101/709 din 10.08.2000
Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate. Alineatul (1) Articolul 8. Legea cetăţeniei Republicii Moldova Nr.1024-XIV din 02.06.2000 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.98- 101/709 din 10.08.2000.
Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară. Alineatul (2) Articolul 8. Legea cetăţeniei Republicii Moldova Nr.1024-XIV din 02.06.2000 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.98-101/709 din 10.08.2000
Cetăţenii Republicii Moldova şi apatrizii domiciliaţi pe teritoriul ei au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului eliberat de organele competente. Alineatul (1) Articolul 1. Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova nr.269-XIII din 09.11.94 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.6/54 din 26.01.1995
Temei pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova şi apatrizilor domiciliaţi în Republica Moldova este cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali, depusă în modul stabilit. Articolul 2. Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova nr.269-XIII din 09.11.94 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.6/54 din 26.01.1995

Pentru a obţine paşaportul se scrie o cerere, de un model stabilit, privind eliberarea paşaportului este depusă personal la oficiul teritorial al Ministerului Dezvoltării Informaţionale.
Copiii în vîrstă de pînă la 18 ani şi persoanele recunoscute de judecată incapabile pot beneficia de dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în temeiul cererii reprezentanţilor lor legali. Copiii în vîrstă de 12-18 ani care pleacă să se domicilieze în străinătate cu unul din părinţi îşi prezintă consimţămîntul, legalizat notarial.
Persoanele care au încheiat o căsătorie legală pînă la atingerea vîrstei de 18 ani pentru a pleca peste hotare nu necesită consimţămîntul nimănui. În cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vârstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa judecătorească de drept comun competentă. Articolul 3 Alineatele (1)-(5) Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova nr.269-XIII din 09.11.94 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.6/54 din 26.01.1995

Se refuză eliberarea paşaportului dacă solicitantul:
a) prezintă pericol pentru securitatea naţională;
b) a comis crime contra umanităţii;
c) execută pedeapsă în temeiul sentinţei instanţei de judecată sau este tras la răspundere penală;
d) a încălcat regulile de import-export şi de tranzitare a substanţelor şi obiectelor la care sunt stabilite restricţii;
e) satisface serviciul în formaţiuni armate străine sau de mercenari;
f ) a comunicat cu premeditate informaţii false despre sine;
g) are obligaţiuni patrimoniale faţă de stat, de persoane fizice şi juridice, conform hotărîrii instanţei de judecată. Articolul 8 Legea Republicii
Moldova cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova nr.269-XIII
din 09.11.94 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.6/54 din 26.01.1995

III. CE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII CU PRIVIRE LA MIGRAŢIE SUNT STABILITE ÎN LEGISLAŢIA INTERNAŢIONALĂ?

Un document important prin prevederile căruia se asigură cele mai importante drepturi lucrătorilor migranţi este Convenţia Europeană privind Statutul lucrătorului migrant, încheiata la Strasbourg, la 24 noiembrie 1977 şi ratificată parţial de Republica Moldova la 10 februarie 2006. În articolele 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26, care sunt obligatorii pentru ratificare sunt stipulate următoarele:
Dreptul de ieşire. Dreptul de admisie.
Orice Parte contractantă va garanta lucratorului migrant următoarele drepturi:
– dreptul de ieşire de pe teritoriul Părţii contractante al cărei cetăţean este;
– dreptul de admisie pe teritoriul uneia dintre Părţile contractante pentru a se încadra într-o munca salariata atunci când, obţinând documentele cerute, lucratorul migrant a primit o autorizaţie prealabilă în acest scop.
Permisul de muncă
Orice Parte contractantă care admite un lucrator migrant să ocupe un loc de muncă salarizat îi va elibera sau îi va reînnoi acestuia (cu excepţia cazului în care este scutit de aceasta cerinţă) un permis de muncă, în condiţiile prevăzute de propria legislaţie.
Permisul de şedere
Orice Parte contractantă va elibera, în măsura în care legislaţia naţională o impune, permise de şedere pentru lucrătorii migranţi care au fost autorizaţi să ocupe un loc de muncă salarizat pe teritoriul lor, în conformitate cu condiţiile prevăzute în Convenţie.
Reîntregirea familiei
Soţia unui lucrător migrant/soţul unei lucrătoare migrante care îşi desfăşoară activitatea profesională în mod legal pe teritoriul unei Părţi contractante şi copiii săi necăsătoriţi, atât timp cât sunt consideraţi minori de legislaţia statului de primire, care se află în întreţinerea sa, vor fi autorizaţi, în condiţii similare celor prevăzute în Convenţie pentru admisia lucratorilor migranti şi potrivit procedurii prevăzute pentru această admisie de legislaţie sau de acordurile internaţionale, să se alăture lucrătorului migrant pe  teritoriul unei Părţi contractante.
Condiţii de muncă
În materie de condiţii de muncă, lucrătorii migranţi autorizaţi să exercite o activitate profesională vor beneficia de un tratament nu mai puţin favorabil decât cel care se aplică lucrătorilor naţionali, potrivit dispoziţiilor legislative sau normative, contractelor colective de munca sau uzanţelor.
Transferul economiilor
Orice Parte contractantă va permite, potrivit unor modalităţi stabilite prin legislaţia proprie, transferul unei părţi sau al totalităţii câştigurilor şi economiilor lucrătorilor migranţi pe care aceştia doresc să le transfere.
Accidente de muncă şi boli profesionale. Igiena muncii
Lucrătorii migranţi vor beneficia de aceleaşi drepturi şi de aceeaşi protecţie ca şi lucrătorii naţionali în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale precum şi igiena muncii. Lucrătorul migrant care a suferit un accident de muncă sau a contractat o boală profesională pe teritoriul statului de primire va beneficia
de readaptare profesională în aceleaşi condiţii ca şi lucrătorii naţionali.
Reîncadrarea în munca
Dacă lucrătorul migrant îşi pierde locul de muncă dintr-un motiv care nu îi poate fi imputat, în special în caz de şomaj sau de boală de lungă durată, autoritatea competentă a statului de primire va facilita reîncadrarea sa în muncă potrivit dispoziţiilor legislative sau normative în vigoare în statul respectiv.
Dreptul de acces la autorităţile judiciare şi administrative ale statului de primire
Orice Parte contractantă va acorda lucrătorilor migranţi un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor cetăţeni pentru acţiunile în justiţie şi va acorda lucrătorilor migranţi asistenţă judiciară în aceleaşi condiţii ca şi propriilor cetăţeni şi, în cazul procedurilor civilă sau penală, posibilitatea de a obţine asistenţa unui interpret,
dacă lucratorul migrant nu înţelege sau nu vorbeşte limba utilizată în instanţă.”
Republica Moldova este una din ţările care a ratificat parţial Carta Europeană revizuită adoptată la 3 mai 1996 la Strasbourg. Mai multe ţări din Europa (acest document este ratificat de 46 de state din Europa), de asemenea, au ratificat acest document important ce asigură un standard în ceea ce priveşte protecţia socială şi economică a cetăţenilor. Articolul 19 „Dreptul lucrătorilor migranţi şi al familiilor lor la protecţie şi asistenţă” specifică că orice ţară ce a semnat acest document se obligă:
1. să menţină sau să se asigure că există servicii gratuite corespunzătoare care să îi sprijine pe aceşti lucrători şi, în special, să le furnizeze informaţii exacte şi să ia toate măsurile utile, pe care le permit legislaţia şi reglementările naţionale, împotriva oricărei propagande înşelătoare privind emigrarea şi imigrarea;
2. să adopte, în limitele jurisdicţiei lor, măsuri corespunzătoare pentru a facilita plecarea, transportul şi primirea acestor lucrători şi a familiilor lor şi pentru a le asigura în limitele jurisdicţiei lor, în timpul călătoriei, servicii sanitare şi medicale necesare, precum şi condiţii bune de igienă;
3. să promoveze colaborarea, după caz, între serviciile sociale, publice sau private, din ţările de emigrare şi de imigrare;
4. să garanteze lucrătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor, în măsura în care aceste chestiuni sunt reglementate prin legislaţie sau alte prevederi ori sunt supuse controlului autorităţilor administrative, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat cetăţenilor lor în ceea ce priveşte următoarele elemente:
a) salarizarea şi alte condiţii de angajare şi de muncă;
b) afilierea la organizaţiile sindicale şi beneficiul avantajelor oferite de convenţiile colective;
c) locuinţa.
5. să asigure lucrătorilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat cetăţenilor lor în ceea ce priveşte impozitele, taxele şi contribuţiile aferente muncii, încasate în privinţa lucrătorului;
6. să faciliteze, pe cît posibil, reintregirea familiei lucratorului migrant autorizat să se stabilească pe teritoriul său;
7. să asigure lucrătorilor, care se găsesc în mod legal pe teritoriul lor, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat cetăţenilor lor pentru acţiunile în justiţie referitoare la chestiuni menţionate în prezentul articol;

8. să garanteze acestor lucrători care locuiesc în mod legal pe teritoriul lor că nu vor putea fi expulzaţi decît dacă ameninţă securitatea statului sau contravin ordinii publice sau bunelor moravuri;
9. să permită, în cadrul limitelor fixate de legislaţie, transferul oricărei părţi din cîştigurile şi din economiile lucrătorilor migranţi, pe care aceştia doresc să le transfere;
10. să extindă protecţia şi asistenţa prevăzute de prezentul articol asupra lucrătorilor migranţi care lucrează pe cont propriu, dacă măsurile respective sunt aplicabile acestei categorii;
11. să favorizeze şi să faciliteze învăţarea limbii naţionale a statului de primire sau, dacă sunt mai multe limbi, a uneia dintre ele, de către lucrătorii migranţi şi membrii familiilor lor;
12. să favorizeze şi să faciliteze, în măsura în care este posibil, învăţarea limbii materne a lucrătorului migrant de către copiii acestuia.

Printre Tratatele internaţionale care garantează respectarea drepturilor
omului în domeniul migraţiei forţei de muncă şi protecţiei
sociale a lucrătorilor migranţi pot fi menţionate următoarele:
– Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a libertăţilor fundamentale.
– Declaraţia Universală a Drepturilor omului din 10.12.1948;
– Actul final din 01.08.1975 al Convenţiei pentru securitate şi cooperare în Europa.
– Documentul Reuniunii din 29.06.1990 de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a C.S.C.E.
– Carta de la Paris din 21.11.1990 pentru o nouă Europă.
– Pactul Internaţional din 16.12.1966 cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale;
– Convenţia Europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranţi;

– Convenţia privind munca forţată sau obligatorie;
– Convenţia privind inspecţia muncii;
– Convenţia privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizare;
– Convenţia privind protecţia salariului;
– Convenţia privind egalitatea de remunerare a bărbaţilor şi femeilor pentru o muncă de valoare egală;
– Convenţia privind abolirea muncii forţate;
– Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei;
– Convenţia privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale;
– Convenţia privind politica de ocupare a forţei de muncă;
– Convenţia privind vîrsta minimă de angajare;
– Convenţia privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul resurselor umane;
– Convenţia privind promovarea negocierilor colective;
– Convenţia privind securitatea şi igiena muncii şi mediului de muncă;
– Convenţia privind sistarea relaţiilor de muncă din iniţiativa patronului;
– Convenţia privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă;
În cadrul cooperării cu Comunitatea Statelor Independente în domeniul migraţiunii, Republica Moldova este parte la:
– Acordul privind colaborarea în domeniul migraţiei forţei de muncă şi protecţia socială a lucrătorilor migranţi;
– Acordul privind colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta cu migraţia ilegală;

IV. RISCURILE MIGRAŢIEI ILEGALE 

LUCRU PESTE HOTARE
Dacă Vi s-a propus de lucru peste hotare şi Dumneavoastră aveţi dubii, atunci trebuie să întreprindeţi următoarele măsuri:

– Verificaţi dacă firma intermediară activează legal (trebuie să fie înregistrată conform legislaţiei şi are eliberată licenţa respectivă de activitate, precum şi urmează ca contractul de muncă să fie înregistrat la Ministerul Economiei şi Comerţului).
– Solicitaţi de la reprezentantul firmei următoarele documentele:
a) Originalul Certificatului de Înregistrare, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
b) Originalul Statutului firmei, unde la compartimentul privind domeniile de activitate să fie specificat: servicii de angajare a cetăţenilor Republicii Moldova la muncă peste hotare şi nu doar informare privind angajarea la lucru;
c) Originalul Licenţei pentru angajarea cetăţenilor la muncă peste hotare (cu specificarea ţării concrete), eliberat de Camera de Licenţiere (licenţa să fie cu termen valabil);
d) Originalul Contractului între firma intermediară din Republica Moldova şi angajatorul din ţara unde pleacă cetăţeanul Republicii Moldova. La contract trebuie să fie anexată autorizaţia oficială, valabilă a angajatorului de peste hotare, eliberată de autoritatea de stat pentru protecţia muncii, ce permite angajarea cetăţenilor străini. În contractul cu angajatorul străin trebuie să fie indicată profesia, funcţia pentru care este angajat cetăţeanul Republicii Moldova;
– Pentru a lucra peste hotare aveţi nevoie de un Contract de muncă sau de o invitaţie oficială de la un angajator de peste hotare;
– Contractul de muncă trebuie întocmit cel puţin în 2 exemplare şi scris într-o limbă pe care o cunoşti (în română sau rusă, sau orice limbă de uz internaţional cu  consimţămîntul ambelor părţi);
– Înainte de a semna contractul, consultaţi-vă cu un jurist;
– Înainte de semnare examinaţi atent compartimentele ce se referă la drepturile şi obligaţiunile angajatorului şi angajatului;
– Concretizaţi cine îşi asumă responsabilitatea în cazul nerespectării clauzelor contractului de către angajator (în cazul în care vă angajaţi prin intermediul unei firme intermediare concretizaţi care sunt responsabilităţile acesteia)
– Contractul de muncă se înregistrează la Ministerul Economiei şi Comerţului.
– Convingeţi-vă că paşaportul Dvs. este valabil pe toată perioada contractului de muncă.
– Puteţi lucra legal peste hotare numai dacă aveţi o viză de lucru (cu excepţia ţărilor din spaţiul CSI), pe care o puteţi obţine doar la Oficiul Consular al Ambasadei a ţării de destinaţie numai după un interviu cu reprezentantul oficiului. Viza de lucru se deschide în baza unui contract de muncă sau a unei invitaţii oficiale la muncă din partea angajatorului. Durata perfectării este cel puţin de cîteva săptămîni.
– Angajatorul de peste hotare sau firma intermediară, de obicei, nu acoperă cheltuielile pentru perfectarea paşaportului, vizei, cheltuielile de transport, deci nu acceptă aranjamentele din contul firmei intermediare.
– Firma intermediară nu trebuie sa ceara bani pentru serviciile sale.
– Viza turistică, de studii sau alt tip de viză nu vă dă dreptul să munciţi legal. Angajarea la muncă cu o astfel de viză este ilegală şi puteţi fi amendat, arestat sau deportat din ţară. Patronul în acest caz vă poate manipula şi el, impunîndu-vă să faceţi tot ce doreşte el.
– Interesaţi-vă care este salariu mediu în ţara în care pleci. Salariul care vi se propune vă va permite să acoperiţi cheltuielile pe care le veţi avea în acea ţară?
– Cunoşti limba ţării în care vei lucra?
– Cunoşti obiceiurile şi specificul caracterului naţional al poporului din ţara unde vei lucra?

STUDII ÎN STRĂINĂTATE
Ce trebuie sa ştiţi pentru a face studii peste hotare:
– Puteţi pleca la studii peste hotare doar avînd o viză de studii (cu excepţia ţărilor din spaţiul CSI). Pentru a obţine o viză de studii trebuie să prezentaţi la Oficiul Consular al Ambasadei a ţării în care intenţionaţi să faceţi studii cel puţin următoarele documente:
a) Certificatul de absolvire a scolii medii sau alte documente ce confirmă absolvirea unei instituţii de învăţămînt;
b) Confirmare ca aţi fost înmatriculat(ă) la o instituţie de stat sau particulară de învăţămînt din ţara respectivă;
c) Certificat ce confirmă că vei putea achita cheltuielile pentru studii şi întreţinere (certificat din bancă);
d) Certificat ce autentifică că nu aţi fost judecat (cazierul juridic).
– Documentele solicitate urmează a fi traduse în una din limbile de circulaţie internaţională şi legalizate;
Verificaţi adresa, telefonul, website-ul instituţiei de învăţămînt în care vi se propune să faci studii. Telefonaţi la ambasadă pentru a obţine informaţie despre această instituţie de învăţămînt.
– Interesaţi-vă dacă instituţia la care urmează să faceţi studiile este una recunoscută în ţara respectivă (diploma este recunoscută de Ministerul Educaţiei a ţării străine).
– Aflaţi exact unde veţi locui în perioada cît veţi face studiile.
– Contactaţi oficiile consulare străine pentru a vă informa despre condiţiile din ţara unde plecaţi la studii, inclusiv regimul de şedere, necesitatea de a vă înregistra la poliţie pentru a obţine viza de reşedinţă s.a.
– Viza de studii în cele mai dese cazuri nu vă dă dreptul sa lucraţi (în unele ţări ale Comunităţii Europene condiţia nu este obligatorie.
De exemplu: Marea Britanie, Irlanda de Nord unele instituţii de învăţămînt permit angajarea la muncă pe un termen de pînă la 20 ore pe săptămînă).
– Cunoaşteţi limba ţării în care veţi studia?
– Cunoşti obiceiurile şi specificul caracterului naţional al poporului din ţara unde îţi vei face studiile?

CĂSĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE
Сe trebuie să ştii dacă vrei să te căsătoreşti cu un cetăţean străin?
– Trebuie să aveţi cît mai multă informaţie despre viitorul soţ/soţie (loc de muncă permanent, a mai fost căsătorit(ă) anterior, este înregistrat divorţul, antecedente penale, starea psihică).
– Informaţi-vă despre legislaţia (codul familiei) ţării în care plecaţi, inclusiv care sunt drepturile fiecărui părinte asupra copiilor în caz de divorţ.
– Dacă plecaţi pentru a face cunoştinţă cu viitorul soţ, dar nu pentru a înregistra căsătoria, nu uitaţi că nu aveţi dreptul să lucraţi fără viza de muncă;
– Interesaţi-vă care sunt tradiţiile, cultura ţării în care plecaţi. De ce confesiune este viitorul soţ/soţie al Dvs.
– Pentru a afla informaţii despre tipul vizei necesare pentru aceste situaţii puteţi apela la Serviciul/Secţia Consular a Ambasadei ţării în care plecaţi.
– Trebuie să cunoaşteţi adresa exactă a viitorului soţ/soţie. Lăsaţi adresa exactă a rudelor Dvs. sau persoanelor apropiate. Sunaţi-vă cu regularitate.
– Comunicaţi rudelor de la baştină prenumele şi numele complet ale viitorului soţ / viitoarei soţii conform actelor legale şi oricare altă informaţie cunoscută despre viitorul   soţ / viitoarea soţie;
– Reţineţi, o căsătorie fictivă în majoritatea statelor este considerată infracţiune. Dacă poliţia va dovedi aceasta veţi fi deportat(ă) din ţară;
– Înainte să plecaţi pentru a evita riscul de a fi traficat(ă) sunaţi la:

LINIA FIERBINTE:

MOLDOVA:
Linia este operată 24/24 de către Centrul Internaţional “La Strada” în cooperare cu Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 0 800 77777 (apel gratuit)                 (+ 373 22) 23 – 33 – 09 (pentru apel din strainatate)
REGIUNEA DIN STÎNGA NISTRULUI A REPUBLICII MOLDOVA:
Linia este operată 24/24 de către ONG “Interacţiune” în cooperare cu Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 0 533 8 60 30
Care sunt situaţii care denotă că poţi deveni victima traficului cu fiinţe umane:
– Dacă vi se propune să perfectaţi documentele în credit sau să vi se plătească drumul;
– Dacă vi se propune cazare într-un apartament în Chişinău pînă cînd se va forma grupul;
– Dacă la locul de plecare s-au adunat doar fete tinere;
– Dacă vi se propune să plecaţi la lucru peste hotare cu viză turistică;
– Dacă sînteţi permanent supravegheată;
– Dacă sînteţi (sau simţiţi că puteţi fi) deposedată de paşaport;
– Dacă vi se interzice să ieşiţi din maşină în locuri publice;
– Dacă vi se propune să treceţi hotarele ţării cu acte false;
– Dacă sînteţi obligaţi să prestaţi o muncă în contul datoriei;
– Dacă sînteţi izolată, nu vi se permite să ieşiţi din casă, vi se interzice să vă întîlniţi cu prietenele, să daţi un telefon;
– Dacă sînteţi supusă înjosirilor, umilinţelor sau ameninţărilor la adresa familiei.
 Dacă înainte de plecare bănuiţi că ceva nu e în regulă, renunţaţi imediat la călătorie, evadaţi sau la prima ocazie semnalaţi despre situaţia Dvs.

Ce informaţii ar trebui să lăsaţi familiei, prietenilor, dacă v-aţi hotărît să plecaţi peste hotare:
– Cu cine şi unde plecaţi;
– Locul de muncă şi locul de trai (adresa, telefonul în ţara în care pleci);
– Copiile paşaportului, contractului de muncă;
– Fotografie recentă;
– Stabiliţi parola, pe care o veţi folosi în convorbirea telefonică în caz dacă aveţi neplăceri;
– Faceţi mai multe copii ale tuturor actelor necesare călătoriei şi păstraţi-le în locuri diferite, vă va ajuta în cazul în care veţi fi deposedată de acte;
– Nu daţi nimănui (cu excepţia persoanelor abilitate) actele tale de identitate;
– Învăţă limba ţării în care pleci;
– Aflaţi telefonul Ambasadei RM în ţara de destinaţie, informaţii despre organizaţii ce oferă ajutor migranţilor.

Pe timpul deplasării în străinătate pot surveni o serie de evenimente neprevăzute (de exemplu, accidente rutiere, îmbolnăvire, furtul, pierderea sau deteriorarea documentelor etc.), care, spre regret, pot avea anumite consecinţe grave. Cum este posibil de minimizat aceste urmări negative şi, în general, în ce mod este necesar de procedat în timpul cazurilor de forţă majora peste hotare?
 – Accidente rutiere
În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi mai ales ale societăţii de asigurare a acestuia şi ale şoferului. Dacă în urma accidentului sînt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii moldave de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde. Păstraţi documentele de plată pînă la înapoierea în ţara unde le veţi prezenta societăţii de asigurare!

Atenţie!
Societatea de asigurări nu va rambursa decît cheltuielile justificate în legătură cu evenimentul asigurat.
Aşadar, păstraţi facturile şi notele de plată, în original, privind cheltuielile efectuate, cu specificarea serviciilor la care ai apelat, foaia de observaţie, cu menţiunile zilnice ale medicului, orice alte documente necesare pentru soluţionarea cererii de restituire a banilor.
 – Îmbolnăvire
Dacă un cetăţean se îmbolnăveşte pe timpul călătoriei în străinătate, se poate interna în spital în baza asigurării de sănătate. În situaţia în care nu se face dovada unei asigurări de sănătate valabile, trebuie plătită spitalizarea, chiar dacă situaţia este una de urgenţă. Costul unei zile de spitalizare este destul de ridicat (circa 260 euro/zi, în Austria).
 – Deces
În cazul decesului unui cetăţean, indiferent de cauză, autorităţile locale se ocupă de eliberarea Certificatului de deces şi informează Ambasada ţării respective. Pentru o eventuală repatriere a corpului neînsufleţit, trebuie să se apeleze la o firmă specializată autohtonă sau din ţara noastră. Firma în cauză se va ocupa de toate formalităţile, inclusiv de întocmirea documentelor de transport. În cazul în care rudele persoanei decedate nu dispun de banii necesari repatrierii, în state cum ar fi Austria, de exemplu, autorităţile din localitatea unde s-a produs decesul procedează la înhumarea/incinerarea din oficiu.
 – Furtul, pierderea sau deteriorarea documentelor
Evenimentele de acest gen trebuie reclamate în cel mai scurt timp de la constatare, celui mai apropiat post de poliţie sau jandarmerie. Agentul constatator eliberează o dovada din care rezultă că faptul reclamat a fost luat în evidenţă. Acest document este necesar la ambasadă, în eventualitatea solicitării unui paşaport consular, precum şi în ţară în
vederea obţinerii altor documente. Trebuie reţinut că în multe ţări europene există asociaţii umanitare care pot acorda asistenţă la nevoie (hrană şi cazare pînă la întoarcerea în ţara de reşedinţă).

CÎTEVA SFATURI UTILE:
Acceptarea unei oferte de muncă de la persoane fizice este un lucru extrem de riscant, chiar dacă acestea par bine intenţionate, sunt cunoştinţe sau aşa-zişi prieteni ai tăi! Nu poţi să ştii niciodată dacă acel loc de muncă există într-adevăr şi cine sunt “prietenii” prietenilor tăi!
– Acceptînd o slujbă “la negru”, consimţi implicit să renunţi la dreptul tău de a fi remunerat conform muncii depuse, la dreptul tău de a fi egal cu ceilalţi!
 – În cazul în care închei un contract cu o firmă şi acel contract este redactat într-o limbă străină, traduce mai întîi contractul astfel încît să-l poţi citi cu atenţie (şi dacă ai posibilitatea, cere şi părerea unui jurist).
 – Verifică dacă firma care îţi oferă de lucru este înregistrată conform legislaţiei, şi dacă are ca obiect de activitate intermedierile de locuri de muncă.
 – Comunică rudelor/prietenilor adresa firmei la care urmează să lucrezi.
 – Solicită numărul de telefon al firmei şi cere cuiva să te sune acolo după un timp.
 – Lasă rudelor tale copii ale tuturor actelor cu care pleci!
 – Încearcă să înveţi limba şi să afli legislaţia ţării unde te pregăteşti să pleci, telefonul şi adresa Ambasadei/Consulatului Republicii Moldova din acea ţară. Nu uita, oricînd ai nevoie de ajutor, poţi apela la Ambasada Republicii Moldova sau la organizaţiile umanitare din acea ţară!

 – Este raţional de a vă pune la evidenţă temporară sau permanentă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare.
 – Nu da nimănui şi sub nici un motiv paşaportul! (în afară de autorităţile statului – moldovenesc sau străin – abilitate să opereze cu acte oficiale şi de identitate). Dacă ţi se propune să pleci peste hotare cu acte false, eşti în pericol!
 – Păstrează copii ale tuturor actelor tale, necesare călătoriei, în locuri diferite în bagajul tău.
 – Informează-te la ambasadele străine din Republica Moldova cu privire la condiţiile de muncă din ţara respectivă: Ce tip de viză trebuie?
Cît timp durează obţinerea ei? Care este procedeul de obţinere şi preţul vizei? Dacă ţi-a fost promis un tip de serviciu, întreabă ce tip de viză îţi trebuie pentru acel serviciu? Cît timp e validă viza respectivă? Care sunt cele mai convenabile şi accesibile mijloace de transport? Care sunt zonele/cartierele/ teritoriile periculoase pentru cetăţenii străini? etc.

Riscurile migraţiei ilegale:
– nu veţi putea avea un contract de muncă legal;
– nu aveţi asigurări sociale pentru sănătate, şomaj, pensii şi altele;
– nu puteţi beneficia de drepturile pe care le au persoanele cu statut legal;
– puteţi cădea în plasa traficanţilor de persoane şi droguri.

V. SURSELE DE INFORMARE ÎN DOMENIUL MIGRAŢIEI
Dacă eşti în căutarea unor informaţii şi sfaturi înainte ca tu sau o cunoştinţă să plecaţi în călătorie sau pentru un loc de muncă; dacă eşti una dintre victime sau dacă ştii pe cineva care are nevoie de ajutor de urgenţă, contactează una dintre următoarele organizaţii:
AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
str. 31 August, 80, Chişinău, MD 2012
Tel: (+373 22) 578 207, 578 206
Fax: (+373 22) 232 302
www.mfa.gov.md
e-mail: secdep@mfa.md
Direcţía Mass-Media
str. 31 August, 80, Chişinău, MD 2012
Tel: (+373 22) 578 254
Fax: (+373 22) 578 302
e-mail: massmedi@mfa.md
Departamentul Afaceri Consulare
str. Alexei Mateevici, 80, Chişinău, MD 2012
Direcţia Drept şi Relaţii Consulare:
(+373 22) 201 047
Direcţia Vize şi Legalizarea Documentelor:
(+373 22) 201 052
Fax: (+373 22) 232 225
e-mail: consdep@mfa.md
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
MD 2012, Chisinau, Str. Stefan Cel Mare,75
Telefon de încredere: 22-65-74
Unitatea de garda a M.A.I.: 22-45-47,
www.mai.gov.md, e-mail: mai@mai.md
Telefoane de încredere:
– Direcţia Securitate Internă – 22-65-74
– Direcţia Poliţiei Criminale – 54-33-06
– Serviciul de presă – 27-77-77
MINISTERUL DEZVOLTĂRII INFORMAŢIONALE
Str. Puşkin, 42, Chişinău
Serviciul de informaţie:
Tel: (373-2) 50-46-64,
Fax. (373-2) 22-80-98
e-mail: registru@registru.md
Telefon de încredere: (+373 22) 25-71-71
www.mdi.gov.md

SERVICIUL GRĂNICERI
str. Petricani 19, Chişinău, MD 2012
Tel: (3732) 259-640,
fax: (3732) 259-651
e-mail: granicer@moldova.md
SERVICIUL VAMAL
str. Columna, 30, or. Chisinau, MD 2001
Informaţii de contact:
– Serviciul pază şi regim: 27-54-67,
Fax: 27-30-61
– Serviciul de presă: 57-41-20
– Anticamera: 27-54-35
– Secretariat: 57-41-82
e-mail: dv@customs.md

PAGINA OFICIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
www.moldova.md

MISIUNILE DIPLOMATICE ALE REPUBLICII MOLDOVA ACREDITATE ÎN STRĂINĂTATE
http://www.mfa.gov.md/misiuni-diplomatice/ale-RM/

AUSTRIA
acreditate prin OSCE,
Agentiile specializate ale ONU
şeful misiunii – E.S. Victor POSTOLACHI
Ţara de reşedintă – Austria
1030, Vienna, Löwengasse 47/10
tel: +431 961-10-30
fax: +431 961-10-30, +431 961-10-34
e-mail: viena@mfa.md
AZERBAIDJAN
şeful misiunii – E.S. Ion ROBU
Ţara de reşedintă – Azerbaidjan
Baku, AZ1073, Pr. Husein Djavid,
cart. 520, bl.12
tel: +99412 497-52-52, +99412 510-52-91
fax: +99412 510-52-91
e-mail: baku@mfa.md
BELARUS
şeful misiunii – E.S. Ion FILIMON
Ţara de reşedintă – Belarus
Minsk, str. Belorusskaia, 2
tel: +37517 289-14-41
fax: +37517 289-11-47, +37517 289-15-89
e-mail: minsk@mfa.md
BELGIA
acreditate prin NATO, Marele Ducat de
Luxembourg, Olanda
şeful misiunii – E.S. Victor GAICIUC
Ţara de reşedintă – Regatul Belgiei
1050, Bruxelles rue Tenbosch, 54
tel: +322 732-93-00, +322 732-96-59
fax: +322 732-96-60
e-mail: bruxelles@mfa.md
BULGARIA
şeful misiunii – E.S. Veaceslav MADAN
Ţara de reşedintă – Bulgaria
1142, Sofia, str. G.S. Rakovski, 152
tel: +3592 935-60-11
fax: +3592 980-64-75
e-mail: sofia@mfa.md

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

şeful misiunii – E.S. Iacob TIMCIUC
Ţara de reşedintă – Republica Populară
Chineză
Beijiung, Ta Yuan Office Building 2. 4. 2
tel: +8610 65-32-54-94
fax: +8610 65-32-53-79
e-mail: beijing@mfa.md
GRECIA
şeful misiunii – E.S. Iulian MAGALEAS
Ţara de reşedintă – Grecia
11524, Atena Nea Filofei, str. G. Bacu 20
tel: +30210 699-03-72
fax: +30210 699-03-71
e-mail: atena@mfa.md
FRANŢA
acreditate prin Regatul Spaniei, UNESCO,
Uniunea Latină, Reprezentant Special al
Preşedintelui RM la Consiliul Permanent al
Francofoniei
şeful misiunii – E.S. Victoria IFTODI
Ţara de reşedintă – Franţa
Paris, 1 Rue de Sfax, 16 arrondissement
tel: +331 406-711-20
fax: +331 406-711-23
e-mail: paris@mfa.md
GERMANIA
şeful misiunii – E.S. Igor CORMAN
Ţara de reşedintă – Germania
10439, Berlin, Gotlandstrasse, 16
tel: +4930 446-529-70
fax: +4930 446-529-72
web: botschaft-moldau.de
e-mail: berlin@mfa.md
ISRAEL
şeful misiunii – E.S. Larisa MICULEŢ
Ţara de reşedintă – Israel
64045, Tel-Aviv, str. Rembrandt, 38
tel: +9723 523-10-00, +9723 523-20-00
fax: +9723 523-30-00
e-mail: tel-aviv@mfa.md
ITALIA
acreditate prin FAO, FIDA
şeful misiunii – E.S. Nicolae DUDĂU
Ţara de reşedintă – Italia
00185, Roma, Via Montebello, 8
tel: +3906 474-02-10, +3906 478-244-00
fax: +3906 478-810-92
web: www.ambmoldova.it
e-mail: roma@mfa.md
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII SI AL IRLANDEI DE NORD
şeful misiunii – E.S. Mariana DURLEŞTEANU
Ţara de reşedintă – Regatul Unit al Marii
Britanii si al Irlandei de Nord
5, Dolphin Square, Edensor Road,
Chiswick, London, W42ST
tel: +4420 899-568-18
fax: +4420 899-569-27
web: www.moldovanembassy.org.uk
e-mail: londra@mfa.md
LETONIA
şeful misiunii – E.S. Eduard MELNIC
Ţara de reşedintă – Letonia
LV – 1050, Bastejas bulvari, nr. 14
tel: +371 735-91-60
fax: +371 735-91-65
e-mail: riga@mfa.md
POLONIA
şeful misiunii – E.S. Boris GĂMURARI
Ţara de reşedintă – Polonia
02-634, Varşovia, str. Milobedzka,12
tel: +4822 646-20-99
fax: +4822 646-20-99
e-mail: embassy@moldova.pl

PORTUGALIA
şeful misiunii – E.S. Mihail CAMERZAN
Ţara de reşedintă – Portugalia
Str. Goncalo Velho Cabral, 30-31a, 1400-188
tel: +351 213-009-064
fax: +351 213-009-067
e-mail: lisabona@mfa.md
ROMÂNIA
şeful misiunii – E.S. Lidia GUŢU
Ţara de reşedintă – România
Bucureşti, Aleea Alexandru, 40
tel: +4021 230-04-74, +4021 230-07-32
fax: +4021 230-77-90
e-mail: bucuresti@mfa.md
FEDERAŢIA RUSĂ
şeful misiunii – E.S. Vasile STURZA
Ţara de reşedintă – Federaţia Rusă
Moscova, str. Kuzneţkii Most, 18
tel: +7495 924-53-53, +7495 924-63-42
fax: +7495 924-95-90
web: moldembassy.ru
e-mail: moscova@mfa.md
SUEDIA
şeful misiunii – E.S. Natalia GHERMAN
Ţara de reşedintă – Suedia
Stockholm, str. Engelbrektsgatan, nr.10
tel: +468 411-40-64
fax: +468 411-40-74
e-mail: stockholm@mfa.md
SUA
acreditate prin Canada, Statele Unite Mexicane,
Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional
şeful misiunii – E.S. Nicolae CHIRTOACĂ
Ţara de reşedintă – SUA
DC 20008, Washington, 2101 S Street N.W.
tel: +1202 667-11-30, +1202 667-11-31
fax: +1202 667-12-04
e-mail: washington@mfa.md
TURCIA
acreditate prin Emiratele Arabe Unite, Statul
Kuwait, Republica Arabă Egipt, Sultanatul
Oman, Republica Liban, Regatul Arab Saudit,
Statul Qatar, CEMN
şeful misiunii – E.S. Mihail BARBULAT
Ţara de reşedintă – Turcia
Ankara, Kaptanpaşa soc.,49
tel: +90312 446-55-27
fax: +90312 446-58-16
e-mail: ankara@mfa.md
UCRAINA
acreditate prin Georgia
şeful misiunii – E.S. Sergiu Stati
Ţara de reşedintă – Ucraina
Kiev, str. Ianvarskogo Vostania, 8
tel: +38044 280-77-21, +38044 280-77-22
fax: +38044 280-77-22
e-mail: kiev@mfa.md
UNGARIA
acreditate prin Comisia Dunării
şeful misiunii – E.S. Valeriu BOBUŢAC
Ţara de reşedintă – Ungaria
H-1024, Budapest, Ady Endre u. 16
tel: + 36-1-336-3450
fax: +361 209-11-95
web: moldovaembassy.hu
e-mail: budapesta@mfa.md

REPREZENTANŢELE PERMANENTE ALE REPUBLICII MOLDOVA

REPREZENTANŢA A RM PE LÎNGĂ OFICIUL ONU
şeful misiunii – Alexei TULBURE
Ţara de reşedintă – SUA
35, East 29th Str., New-York, NY, 10016
tel: +1212 447-18-67
fax: +1212 447-40-67
web: un.int/moldova
e-mail: new-york@mfa.md
REPREZENTANŢA A RM PE LÎNGĂ OFICIUL ONU LA GENEVA
şeful misiunii –
Ţara de reşedintă – Confederaţia Elveţiană
1209 Geneva, 28 Chemin du Petit,
Saconnex
tel: +4122 733-91-03
fax: +4122 733-91-04
e-mail: geneva@mfa.md
REPREZENTANŢA RM PE LÎNGĂ COMUNITĂŢILE EUROPENE
şeful misiunii – Eugen CARPOV
Ţara de reşedintă – Regatul Belgiei
1040, Bruxelles, Avenue Louis Schmidt, 40
tel: +322 7400660
fax: +322 7400669
e-mail: mission.bru@mfa.md
REPREZENTANŢA A RM PE LÎNGĂ CONSILIUL EUROPEI
şeful misiunii – Andrei NEGUŢĂ
Ţara de reşedintă – Franţa
67000, Strasbourg, 16 allee Spach
tel: +33388 36-55-64
fax: +33388 36-48-96
e-mail: strasbourg@mfa.md
CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA
consulul general – Iulian GRIGORIŢĂ
Ţara de reşedintă – Germania
60433, Francfurt pe Main,
Adelheidstrasse, 8
tel: +4969 52-78-08
fax: +4969 53-10-07
e-mail: frankfurt@mfa.md

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU MIGRAŢIE (OIM)
Creată în 1951, OIM a devenit cea mai importantă organizaţie internaţională
care lucrează cu emigranţi şi guverne oferind răspunsuri umaniste
la problemele ridicate de emigrare. OIM depune eforturi considerabile
în domeniul traficului de persoane oferind adăposturi şi programe de
reintegrare socială a victimelor. (www.iom.int, www.iom.md)
Adresa în Moldova:
82, 31 August 1989 str.
“INFOCENTER”, offices 5-15
Chişinău, MD 2012, Republica Moldova
Tel: (+ 373 22) 23-29-40; (+ 373 22) 23-29-41
Fax: (+ 373 22) 23-28-62
E-mail: iomchisinau@iom.int
LA STRADA
La Strada este o reţea europeană de organizaţii non-guvernamentale ale
cărui scopuri sunt mărirea gradului de conştientizare a societăţii asupra
traficului de femei şi eradicarea acestui tip de activitate infracţională. Programul
organizaţiei La Strada vizează mărirea gradului de conştientizare
asupra acestei flagrante încălcări a drepturilor omului în rîndul autorităţilor,
mass media şi a publicului larg european. De asemenea, programul
ţinteşte ajutorarea victimelor prin contactarea unor reţele de organizaţii
care sprijină această cauză şi prin informarea femeilor şi fetelor despre
potenţialele pericole pe care le constituie traficanţii. La Strada are filiale
în 9 ţări europene
Tel: (+ 373 22) 23-49-06, (+ 373 22) 23-49-21,
(+ 373 22) 23-47-07
Fax: (+ 373 22) 23-49-07
Hot-Line: mail to: office@lastrada.md
0 800 77777 (apel gratuit)

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU MIGRAŢIE (OIM)
SEDII ÎN ŢĂRILE EUROPENE

SWITZERLAND
Oficiul Central OIM
17, route des Morillons, Grand-Saconnex,
1202, Geneva,
Director General – Mr. Brunson MCKINLEY
Tel: +41.22.717.9111
Fax: +41.22.798.61.50
E-mail: telex@iom.int , hq@iom.int
ALBANIA
Tirana, Rruga “Brigada e Tete” Villa No.3
Officer In Charge: Mrs Alma JANI
Tel: +355.42 578.36, +355.42 578.37
Fax: + 355 42 578.35
E-mail: iomtirana@iomtirana.org.al
AUSTRIA
Vienna, Nibelungengasse 13/4, A-1010
Head – Mr. Peter Von BETHLENFALVY
Tel: +43 1 585.33.22
Fax: +43 1 585.33.22.30, +43 1 585.33.22.31
E-mail: mrfvienna@iom.int
BELARUS
Minsk, Gorny Pereulok,3
Chief of Mission: Mr. Dejan KESEROVIC
Tel: +375 17 288 27 42, +375 17 288 27 43
Fax: +375 17 288 27 44
E-mail: IOMMinsk@iom.int
BELGIUM
Brussels, 40, rue Montoyer, 1000
Reg. Repr. – Mr Bernd HEMINGWAY
Tel: +32 2 282.45.60
Fax: +32 2 230.0763
E-mail: MRFBrussels@iom.int
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Sarajevo, Vilsonovo Setaliste, 10, 71000
Chief of Mission – Ms. Regina BOUCAULT
Tel: +387 33 648 137, +387 33 648 150
Fax: +387 33 648 202
E-mail: MissionSARAJEVO@iom.int
BULGARIA
Sofia, 25, Han Krum Street, 1040
Chief Of Mission – Ms. Ilyana DERILOVASTOYKOVA
Tel: +359 2 981-63-65, +359 2 981-83-76
Fax: +359 2 981-67-41
E-mail: iomsofia@iom.int
CROATIA
Zagreb, Amruseva 10, 1st floor, 10000
Chief of Mission – Mr. Gregoire GOODSTEIN
Tel: +385 1 4816.774
Fax: +385 1 4816.879
E-mail: iomzagreb@iom.int
CZECH REPUBLIC
Prague, Dukelskych hrdinu 692/35, 170 00
Head of Office Dr. Lucie SLÁDKOVÁ
Tel: +420 2 33 37 01 60, +420 2 33 37 26 33
Fax: + 420 2 33 38 22 59
E-mail: prague@iom.int
ESTONIA
Tallinn, Narva mantee 11 D, Room 309,
Tel: +372 6116 366
Fax: +372 6116 367
E-mail iomtallinn@iom.int
FINLAND
Helsinki, Unioninkatu 13, 6th Floor, 00130
Reg. Repr. – Mr Thomas WEISS
Tel: +358 9 684.11.50
Fax: +358 9 684.11.511, +358 9 684.11.510
E-mail: mrfhelsinki@iom.int
FRANCE
Paris, 14, Boulevard Morland, 75004
Chief of Mission: – Mr. Florian FORSTER
Tel: + 33 1 40 44 06 91
Fax: + 33 1 40 44 04 85
E-mail: iomparis@iom.int
GERMANY
Berlin,Charlottenstasse 17, 10117
Head of SLM – Mr Andreas HALBACH
Tel: + 49 30 278 778 – 0
Fax: + 49 30 278 778 – 99
E-mail: IOM-GERMANY@iom.int
Frankfurt Airport
Counter 711, Departure Area Hall C, D-
60549 Frankfurt/M – Airport
GREECE
Athens, Dodekanissou Street 6, Agios,
Panteleimon, Ano Kalamaki
Head of Office – Mr. Daniel ESDRAS
Tel:+30 2 10/99.19.040, +30 2 10/99.19.045
Fax: +30 2 10/99.10.914
E-mail: iomathens@iom.int
HUNGARY
Révay u.12., 1065 Budapest
Reg. Repr. – Ms. Argentina SZABADOS
Tel: +36 1 472 25 00
Fax: +36.1/374-0532
E-mail: mrfbudapest@iom.int
IRELAND
7, Hill Street, Dublin 1
Chief of Mission – Ms. Diane GRAMMER
Tel: +353 1 87 87 900
Fax: +353 1 87 87 901
E-mail: info@iomdublin.org
ITALY
Via Nomentana 62, 00161, Rome
Reg. Repr. – Mr. Peter SCHATZER
Tel: +39 06 442.31.428, +39 06 442.31.439
Fax: +39 06 440.2533
E-mail: MRFRome@iom.int
LATVIA
L. Pils iela 21, Riga, LV-1167
Head of Office – Ms Baiba BIEZA
Tel: +371 750.3626
Fax: +371 750.3603
E-mail: Iom.riga@undp.riga.tv,
LITHUANIA
Jaksto 12, 4th floor, LT-01105 Vilnius
Head of Office – Ms. Audra SIPAVICIENE
Tel/fax: +370 5 261 01 15
Tel/Fax: +370 5 261 13.26
E-mail: iomvilnius@iom.elnet.It
MACEDONIA (the former yugoslav republic of)
“Varsavska” No. 9a, 1000 Skopje
Chief of Mission – Mr. Enrico PONZIANI
Tel: +389 2 30.88.100
Fax: +389 2 30.88.101
E-mail: iomskopje@iomskopje.org.mk
MOLDOVA (Republic of)
31 August 1989 str., nr. 82, “Infocenter”, 5th
floor, off. 5-12-15, MD 2012, Chisinau,
Chief of Mission: – Mr Martin WYSS
Tel: +373 22 23 29 40, +373 22 23 47 01
Fax: +373 22 23 28 62
E-mail: iomchisinau@iom.int

MONTENEGRO
Cetinjski put bb.-Promonte building,
2nd floor, apt 45, 81000 Podgorica
Chief Of Mission: -Mr GOODSTEIN Gregoire
Tel: +381 81 234-332
Fax: +381 81/234-334
E-mail: iommontenegro@iom.int
NETHERLANDS (THE)
Badhuisweg 11, The Hague
Chief of Mission – Mr. Joost VAN DER AALST
Tel: +31 70-3181500
Fax: +31 70-338 54 54
E-mail: Missionthehague@iom.int
NORWAY
Storgata 10A, N-0155, Oslo
Chief of Mission – Mr. Antonio POLOSA
Tel: +47 23.10.53.20
Fax: +47.23 10.53.21, +47.23 10.53.23
E-mail: iomoslo@iomosl.org
POLAND
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
Head of Office – Ms. Anna ROSTOCKA
Tel: + 48 22 538 91 03, + 48 22 538 91 40
Fax: + 48 22 538 91 40
E-mail: iomwarsaw@iom.int
PORTUGAL
Praça dos Restauradores, Nº65-2 Esq.,
1250-188, Lisbon
Chief of Mission: – Ms Monica GORACCI
Tel: +351 21 324 2940 up to 2948
Fax: +351 21 324 29 49
E-mail: iomlisbon@iom.int
ROMANIA
89, Dacia BLVD, Sector 2, 020052 Bucharest
Chief of Mission – Ms. Cristina TRANCA
Tel: +40 21 211.56.57, +40 21 211.45.65
Fax: +40 21 211.44.54
E-mail: iombucarest@iom.int
RUSSIAN FEDERATION
2nd Zvenigorodskaya str. 12,
Moscow, 123100
Chief of Mission – Mr. Mark GETCHELL
Tel: +7 495.797.87.22
for migrants: +7 495.797.87.21
Fax: +7 495.253.35.22
E-mail: iommoscow@iom.int
SERBIA
Drziceva 11, 11000, Belgrade
Chief of Mission – Mr GOODSTEIN Gregoire
Tel: +381 11 240 42 28, +381 11 242 49 18
Fax: +381 11 241 27 39
E-mail: iombeograd@iom.int
Prishtina (Kosovo)
Ismail Qemajlli Street,
No. 18, Arberi II, 38000
Chief of Mission – Mr. Enrico Ponziani
Tel: + 381 38 249 042, + 381 38 249 060
Fax: + 381 38 249 039
E-mail: iompristina@iom.ipko.org
SLOVAKIA
Grosslingova 4, 811 09 Bratislava
Head of Office – Ms. Zuzana VATRALOVA
Tel: +421 2 52.63.15 98
Fax: +421 2 52 63.00 93
E-mail: brabratislavainfo@iom.int
SLOVENIA
Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 434 73 51
Fax: +386 1 231 11 19
E-mail: mrfbudapestrs@iom.int
SPAIN
c/ San Bernardo, 99 bis Bajo A, 28015
Office Manager – Ms. Carmen PEÑALBA
Tel: +34 91 445.71.16, +34 91 446.32.38
Fax: +34 91 594.3283
E-mail: iommadrid@iom.int

Thunstrasse 11, 3000, Bern 6 – Switzerland
Chief of Mission – Mrs. Erika LAUBACHERKUBAT
Tel: +41 31 350.82.11 to 19
Fax: +41 31 350.82.15
E-mail: bern@iom.int
TURKEY
Birlik Mahallesi 2, Cadde No:11- Yildiz,
Cankaya, 06610, Ankara
Chief of Mission: Mr Morizio BUSATTI
Tel: +90 312.454 11 44
Fax: +90 312 496 14 95
E-mail: ankmission@iom.int
UKRAINE
8 Mykhailivska St., 01001 Kyiv
Chief of Mission – Mr. Jefferey LABOVITZ
Tel: +380 44 568 50 15
Fax: +380 44 568 50 16
E-mail: iomkiev@iom.kiev.ua
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
26 Westminster Palace Gardens, Artillery
Row, London, SW1P 1RR
Head of SLM – Mr. Jan DE WILDE
Tel: +44 207 233 0001
Fax: (44)207/233.3001
E-mail: ops@iomlondon.org